Algemene voorwaarden

Welkom op de website van Gardentub. Door deze website te bezoeken of te gebruiken, stemt u ermee in gebonden te zijn aan de volgende algemene voorwaarden. Als u niet akkoord gaat met deze voorwaarden, maak dan geen gebruik van deze website 

Artikel 1: Algemene principes 

De algemene verkoopsvoorwaarden (de “Algemene Verkoopsvoorwaarden”) zijn van toepassing op alle verkopen van Gardentub (de “Verkoper”) en alle door de Verkoper verstuurde offertes aan haar rechtstreekse klanten in de meest ruime zin van het woord (groothandelaars, kleinhandelaars, installateurs, enz.). Deze verkopen respectievelijk offertes hebben in hoofdzaak betrekking op sanitair, in de meest ruime zin van het woord (“Sanitair”). De klant (de “Koper”) wordt geacht deze Algemene Verkoopsvoorwaarden te aanvaarden door het loutere feit van zijn bestelling en doet expliciet en onherroepelijk afstand van zijn eventuele eigen algemene voorwaarden, wanneer en in welke vorm ook meegedeeld. Alle voorwaarden van de Koper, ongeacht hun benaming, zijn niet tegenstelbaar aan de Verkoper dan door middel van een schriftelijke bevestiging van de Verkoper zelf. Zelfs in een dergelijk geval blijven deze Algemene Verkoopsvoorwaarden van toepassing op alle punten waarvan niet uitdrukkelijk is afgeweken door de voorwaarden van de Koper. Indien een bepaling van deze Algemene Verkoopsvoorwaarden tegenstrijdig zou zijn met een tussen de Verkoper en de Koper uitdrukkelijk en schriftelijk overeengekomen bijzondere verkoopsvoorwaarde, zal deze laatste voorwaarde prevaleren. In een dergelijk geval blijven deze Algemene Verkoopsvoorwaarden evenwel van toepassing op alle punten waarvan niet uitdrukkelijk is afgeweken door de bijzondere verkoopsvoorwaarde.

Artikel 2: Offertes 

De offertes van de Verkoper, hieronder begrepen alle, al dan niet met offerte aangeduide, prijsopgaven, begrotingen, voorcalculaties, aanbiedingen, publiciteit of soortgelijke mededelingen, zijn steeds vrijblijvend en verbinden de Verkoper slechts na schriftelijke bevestiging van de bestelling door de Verkoper of door de uitvoering van de bestelling door de Verkoper (zie hierna, artikel 3). Offertes worden in ieder geval opgemaakt onder voorbehoud van mogelijke wijzigingen in de prijzen van materialen, lonen, taksen en onder voorbehoud van gebeurlijke vergissingen en verschrijvingen. Desgevallend kunnen de aangegeven prijzen door de Verkoper éénzijdig herzien of verbeterd worden, zonder dat de verbintenis kan ontbonden worden door de Koper. De aanpassing wordt eenvoudig in rekening gebracht zonder verplichte voorafgaande melding aan de Koper. In geval offertes opgemaakt worden op basis van de door of namens de Koper verstrekte gegevens mag de Verkoper steeds uitgaan van de juistheid en volledigheid van deze gegevens. Indien naderhand blijkt dat deze gegevens onjuist of onvolledig waren, kan de Verkoper onder meer de in de offerte van de Verkoper aangegeven prijzen éénzijdig aanpassen zonder dat de verbintenis ontbonden kan worden door de Koper. De aanpassing wordt eenvoudig in rekening gebracht zonder verplichte voorafgaande melding aan de Koper. Tenzij anders overeengekomen, gelden de opgegeven prijzen voor leveringen ‘franco huis’ binnen het land van aankoop van de betrokken klant (i.e. op het adres van de klant). De opgegeven prijzen zijn exclusief BTW en alle mogelijke huidige of toekomstige directe of indirecte lasten. Bij samengestelde offertes bestaat geen verplichting tot levering van een gedeelte van de totale prestatie tegen het voor dit gedeelte in de offerte vermelde bedrag of tegen een evenredig gedeelte van de voor het geheel opgegeven prijs.

Artikel 3: Totstandkoming van de verbintenis 

De verbintenis van de Verkoper komt slechts tot stand door de schriftelijke bevestiging van de bestelling door de Verkoper (per e-mail, fax, brief, enz.) of door de uitvoering van de bestelling door de Verkoper. De Koper is ertoe gehouden de orderbevestiging na te kijken en de Verkoper binnen de drie werkdagen na ontvangst ervan schriftelijk in kennis te stellen van eventuele foutieve of ontbrekende gegevens. Bij gebrek aan tijdige reactie, wordt de orderbevestiging geacht correct te zijn en is ze determinerend voor de inhoud van de verbintenissen van de Koper en de Verkoper. 

Artikel 4: Annulering van een bestelling

Indien de Koper zijn bestelling geheel of gedeeltelijk annuleert, is hij gehouden aan de Verkoper alle met het oog op de uitvoering van deze bestelling redelijkerwijs gemaakte onkosten (kosten van voorbereiding, bestellingen bij derden, opslag, provisie of voorschot betaald door Verkoper aan derden, enz.) te vergoeden met een minimum van 10% van de overeengekomen prijs, alsook de overige schade die uit de annulering voortvloeit. Bestellingen van goederen die speciaal voor de Koper worden ingekocht en die de Verkoper normalerwijze niet in voorraad heeft, kunnen nooit worden geannuleerd. Een bestelling waarvan de productie reeds begonnen is in de fabriek van Verkoper en welke daarna door de Koper wordt geannuleerd, wordt voor het ganse bedrag in rekening gebracht. 

Artikel 5: Levering 

Tenzij anders overeengekomen, gebeuren de leveringen ‘franco huis’ binnen het land van aankoop van de betrokken klant (i.e. op het adres van de klant). Elke verzending van verkochte goederen naar of levering op een andere plaats gebeurt op risico van de Koper. De vermelde leveringstermijnen zijn steeds indicatief en houden geen verbintenis in voor de Verkoper. Het feit dat de goederen niet geleverd zijn binnen de voorziene leveringstermijn geeft de Koper op zich niet het recht om de overeenkomst te beëindigen, noch om de goederen te weigeren of enige vorm van schadevergoeding te eisen. De beëindiging van de overeenkomst door de Koper wegens aangevoerde laattijdige levering, is maar mogelijk na een voorafgaande, schriftelijke ingebrekestelling, waarna een laatste redelijke leveringstermijn zal worden bepaald, zonder dat de Verkoper evenwel aansprakelijk kan worden gesteld voor enige schade die uit de beëindiging zou kunnen voortvloeien. De leveringstermijnen worden in ieder geval automatisch verlengd als zich onvoorziene omstandigheden, onafhankelijk van de wil van de Verkoper, en/of overmacht voordoen. De Verkoper heeft steeds het recht om gedeeltelijke leveringen uit te voeren, zonder dat de Koper dit zal weigeren. 

Artikel 6: Betaling 

De facturen zijn betaalbaar op de vestiging van de Verkoper. Alle facturen moeten binnen 30 kalenderdagen na de factuurdatum betaald worden, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen. Klachten met betrekking tot facturen moeten, op straffe van verval, schriftelijk aan de Verkoper ter kennis worden gebracht binnen 8 kalenderdagen na verzending van de factuur. Bij gebrek aan tijdige reactie, kan de Koper geen fout in de factuur meer inroepen. Een op de vervaldag niet betaalde factuur geeft, van rechtswege en zonder dat een voorafgaande ingebrekestelling vereist is, recht op een nalatigheidinterest van 10% per jaar. uw paraaf : 1/2 Gardentub Hermesstraat 10 5047 TS Tilburg Nederland Postbus 4149 5004 JC Tilburg Holland Tel: +31 (0) 13 5728728 Fax: +31 (0) 13 5720262 www.gardentub.com info@gardentub.com Het gefactureerde bedrag zal bovendien worden verhoogd met een forfaitaire schadevergoeding van 10% van het verschuldigde bedrag, met een minimum van 100 euro, onverminderd het recht van de Verkoper om (i) een grotere schade te bewijzen en daarvoor een schadeloosstelling te vorderen en (ii) al zijn verbintenissen t.a.v. de in gebreke blijvende schuldenaar op te schorten en de overeenkomst te ontbinden overeenkomstig artikel 10 van deze Algemene Verkoopsvoorwaarden. Bovendien worden alle overige bedragen die de Koper nog verschuldigd zou zijn, onmiddellijk opeisbaar. De onkosten en de invorderingskosten die door de niet-tijdige betaling worden veroorzaakt, zullen bijkomend aan de Koper worden aangerekend.

Artikel 7: Eigendomsvoorbehoud 

De eigendom van de geleverde goederen gaat pas over op de Koper op het ogenblik van de volledige betaling van de prijs, de eventuele bijkomende kosten, de verschuldigde intresten en schadevergoeding. Ingeval van niet-betaling zal de Verkoper via een ter post aangetekende brief de teruggave van de geleverde goederen kunnen eisen, zonder enige andere formaliteit. De Koper is vanaf de levering als enige verantwoordelijk voor de bewaring van de geleverde goederen. Indien de Koper de niet-betaalde goederen reeds aan derden zou hebben doorverkocht, zal de Verkoper in de rechten van de Koper treden en kan hij van deze derden rechtstreeks betaling of, bij niet-betaling door de betrokken derde aan de Koper, teruggave eisen van de geleverde goederen, met dien verstande dat de Verkoper geen hoger bedrag kan eisen dan het bedrag dat de Koper aan de Verkoper is verschuldigd. De Koper is ertoe gehouden de bedragen die hij desgevallend van deze derden heeft ontvangen onmiddellijk aan de Verkoper over te maken. 

Artikel 8: Klachten inzake geleverde goederen en garantie aan de Koper 

De Koper dient de geleverde goederen onmiddellijk na te kijken, in het bijzonder wat de conformiteit van de levering en wat de zichtbare gebreken betreft. Gebeurlijke klachten dienen, op straffe van verval, binnen 8 kalenderdagen na levering van de goederen schriftelijk ter kennis te worden gebracht van de Verkoper. Het schrijven dient een gedetailleerde opsomming van de gebreken te bevatten. Bij gebrek aan tijdige reactie kan de Koper zich niet meer op enig gebrek beroepen, behoudens indien het een verborgen gebrek betreft. Het indienen van een klacht ontslaat de Koper niet van zijn betalingsverplichting overeenkomstig artikel 6 van deze Algemene Verkoopsvoorwaarden. De Verkoper is, behoudens ingeval van opzettelijke fout, niet aansprakelijk voor zichtbare gebreken, noch voor gebrekkige goederen die reeds door de Koper werden bewerkt, noch voor de schade die de Koper rechtstreeks of onrechtstreeks (waaronder, maar niet beperkt tot, gederfde winst, gemiste kansen, andere gevolgschade, etc.) lijdt ingevolge (i) zichtbare gebreken aan het Sanitair die niet binnen de voormelde periode van 8 kalenderdagen schriftelijk worden gemeld, (ii) gebrekkige goederen die reeds door de Koper werden bewerkt en (iii) een laattijdige levering van de bestelde goederen in de zin van artikel 5 van deze Algemene Verkoopsvoorwaarden. De Koper kan zich niet op de garantie onder dit artikel 8 beroepen indien de geleverde goederen die door de Koper worden teruggezonden aan de Verkoper, niet adequaat zijn verpakt. Indien de Koper ervoor opteert om het Sanitair (of onderdelen van het Sanitair) in een toonzaal of op een beurs tentoon te stellen, kan de Koper zich niet op enig gebrek of enige schade beroepen die als gevolg van het tentoonstellen is veroorzaakt. In geval van een ontvankelijke en gegronde klacht binnen de hierboven vermelde termijn van 8 kalenderdagen, heeft de Verkoper het recht het betrokken Sanitair of de betrokken onderdelen ervan geheel of gedeeltelijk te vervangen waarbij de Verkoper geen enkel andere schadeloosstelling verschuldigd is. 

Artikel 9: Overmacht 

De Verkoper is niet aansprakelijk ingeval van niet-uitvoering van de overeenkomst door overmacht. Onder overmacht wordt verstaan iedere niet-nakoming van de overeenkomst als gevolg van een niet-toerekenbare oorzaak. Hieronder wordt begrepen, zonder daartoe beperkt te zijn: oorlog, brand, overstroming, overheidsmaatregelen, niet-naleving van leveringstermijnen door leveranciers van de Verkoper, staking, mechanische pannes in de fabrieken van Verkoper, enz. Wanneer een overmachtsituatie langer dan 90 opeenvolgende dagen aanhoudt, hebben Koper en Verkoper het recht om de bestelling te annuleren, zonder dat de Verkoper gehouden is tot enige vorm van schadevergoeding.

Artikel 10: Opschorting en ontbinding 

Als de Koper zijn verbintenissen zoals opgenomen in deze Algemene Verkoopsvoorwaarden of in elke andere met de Verkoper gesloten overeenkomst niet nakomt, zullen alle verplichtingen van de Verkoper ten aanzien van de Koper automatisch (en derhalve zonder dat hiertoe een formele ingebrekestelling is vereist) opgeschort worden tot het ogenblik waarop de Koper zijn verplichtingen heeft vervuld, ongeacht de overeenkomst waaruit zij voortvloeien. Wanneer de Koper zijn verplichtingen niet nakomt binnen 2 weken te rekenen vanaf een formele ingebrekestelling door de Verkoper, heeft de Verkoper het recht om alle of bepaalde overeenkomsten die met de Koper werden aangegaan, te beëindigen en schadevergoeding te eisen. Bovendien worden alle nog verschuldigde bedragen evenals de invorderingskosten onmiddellijk opeisbaar. 

Artikel 11: Onafdwingbare of ongeldige bepaling

Indien enige bepaling in deze Algemene Verkoopsvoorwaarden onafdwingbaar zou zijn of strijdig met een bepaling van dwingend recht, zal deze onafdwingbaarheid of ongeldigheid de geldigheid en afdwingbaarheid niet beïnvloeden van andere bepalingen in deze Algemene Verkoopsvoorwaarden, en evenmin van dat deel van de betroffen bepaling dat niet strijdig is met dwingend recht. Bovendien zullen de Partijen de ongeldige of onafdwingbare bepaling, of het ongeldige of onafdwingbare deel van een bepaling, in onderling overleg vervangen door een bepaling die zoveel mogelijk de bedoeling van de Partijen benadert. 

Artikel 12: Toepasselijk recht en bevoegde rechtbank 

De contractuele relatie tussen Gardentub en de Koper, met inbegrip van deze Algemene Verkoopsvoorwaarden, worden beheerst door het Nederlandse recht, met uitsluiting van het Verdrag inzake internationale koopovereenkomsten betreffende roerende zaken gesloten te Wenen op 11 april 1980 en het Verdrag inzake de verjaring bij internationale koop van roerende zaken gesloten te New York op 14 juni 1974 evenals alle andere mogelijke verdragen van toepassing op internationale koop. 

Alle geschillen waartoe de contractuele relatie tussen de Verkoper en de Koper, met inbegrip van deze Algemene Verkoopsvoorwaarden, aanleiding zouden kunnen geven, vallen onder de uitsluitende bevoegdheid van de rechtbanken van Breda.